ဗဟုသုတ အလို႕ငွာ Intel CPU Family ကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Intel
Processor
Year
Bus width
Description
4004 1971 4 First microprocessor.
4040 1972 4 Enhanced version of the Intel 4004 processor.
8008 1972 8 First 8-bit microprocessor.
8080 1974 8 Successor to Intel 8008 CPU.
8085 1976 8 Enhanced version of Intel 8080 CPU.
8086 1978 16 First generation of Intel 80x86 processors.
8088 1979 8/16 8 bit (external) version of Intel 8086 CPU.
80186 1982 16 Next generation of 80x86 processors. Used mostly as embedded processor.
80188 1982 8/16 Next generation of 80x86 processors. Used mostly as embedded processor.
80286 1982 16 Second generation of 80x86 processors:
new instructions, protected mode, support for 16MB of memory.
80376 1989 32 Embedded 32-bit microprocessor based on Intel 80386.
80386 1985 32 Third generation of 80x86 processors: 32 bit architecture, new processor modes.
80486 1989 32 Fourth generation of 80x86 processors: integrated FPU, internal clock multiplier.
80486 overdrive 19?? 32 Overdrive/Upgrade processors for Intel 80486 family.
Pentium 1993 32 Fifth generation of x86 processors: superscalar architecture, MMX.
Pentium II 1997 32 Sixth generation of x86 processors.
Celeron 1998 32 Low-cost version of Pentium II, Pentium III and Pentium 4 processors.
Timna 32 Low-cost microprocessor with integrated peripherals (never released)
Pentium III 1999 32 Enhanced and faster version of Pentium II.
Pentium 4 2000 32, 64 New generation of Pentium processors.
Pentium M 2003 32 Pentium microprocessor specifically designed for mobile applications
Celeron D 2004 32, 64 Low-cost version Pentium 4 desktop processors.
Celeron M 2004 32 Low-cost microprocessor specifically designed for mobile applications
Pentium D 2005 64 Dual-core CPUs based on Pentium 4 architecture.
Pentium Extreme Edition 2005 64 Dual-core CPUs based on Pentium 4 architecture.
Xeon 200? 32, 64 High-performance version of Pentium 4 CPU.
80860 1989 32 Embedded 32-bit microprocessor with integrated 3D graphics.
80960 1988? 32 Embedded 32-bit microprocessor.
Itanium 2001 64 High-performance 64-bit microprocessor.
Core Solo 2006 32 32-bit single-core microprocessor.
Core Duo 2006 32 32-bit dual-core microprocessor.
Core 2 2006 64 64-bit microprocessor.
Pentium Dual-Core 2007 64 64-bit low-cost microprocessor.
Celeron Dual-Core 2008 64 64-bit low-cost microprocessor.
Atom 2008 32, 64 Ultra-low power microprocessor.
Core i7 2008 32, 64 64-bit microprocessor.
Core i5 2009 32, 64 64-bit microprocessor.
Core i3 2010 32, 64 64-bit microprocessor.

Views: 35

Tags: CPU

Comment

You need to be a member of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals to add comments!

Join MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals

Comment by SoeThi on July 13, 2010 at 10:19am
>>> Hi Ko Soethi, why each link r broken links with "http://www.myanmaritpro.com/CPUs/xxxx/index.html" pattern?

Sorry Bro, my bad :), now fix it done.
Comment by Kyaw Zwa Thant on July 10, 2010 at 12:24pm
ကိုစိုးသီေရ ခုႏွစ္မေသခ်ာတာေလးေတြ ရွာပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

intel 80486 over drive 1989


intel80960 1989

Comment by SoeThi on July 10, 2010 at 10:38am
Link ေတြက ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားေသာ Processor မ်ားကိုလဲ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

© 2014   Created by Ko Chit.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service